SZUKAJ

Regulamin promocji Przedświątecznej z Elisium

Regulamin promocji Przedświątecznej z Elisium

  Regulamin promocji Przedświątecznej z Elisium

 

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą

„Promocja Przedświąteczna”

 1. Organizatorem Promocji jest F.P.H.U Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o.,  NIP: 553-25-18-964 Węgierska Górka, Cięcina ul. Mickiewicza 43
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.12.2019 r. i trwa do 16.12.2019 r.
 3. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 4. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 25% na cały asortyment.
 5. Promocja dotyczy produktów dostępnych na stronie https://www.elisium-nails.com/
 6. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 7. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie

https://www.elisium-nails.com/regulamin-sklepu

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@elisium-nails.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 

 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://www.elisium-nails.com/regulamin-sklepu oraz powszechnie

 

Zobacz Również

Twój Komentarz